Privacyverklaring

Privacyverklaring ELSE NOLLET

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

 • Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)
 • Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)
 • Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met ELSE NOLLET via  mail info@cultuurtransformatie.com

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Else Nollet, eenmanszaak, Van Baurscheitlaan 92 Bus 0101, B-2100 Antwerpen, Belgie

wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat ELSE NOLLET instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot ELSE NOLLET:

ELSE NOLLET eenmanszaak
Van Baurscheitlaan 92 Bus 0101
B-2100 Antwerpen
België
BTW BE 0503 762 768
E-mail info@cultuurtransformatie.com

DEEL II. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt ELSE NOLLET uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. ELSE NOLLET streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

Klantenbeheer en netwerking

Wanneer u zich inschrijft voor een infosessie, netwerkevenement, begeleidingstraject of training of op een ander manier een overeenkomst afsluit met ELSE NOLLET, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan ELSE NOLLET de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals geïntegreerde sectoren en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt ELSE NOLLET zich het recht voor de betrokken gegevens te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, en een contact- of inschrijvingsformulier De persoonsgegevens die ELSE NOLLET verkrijgt naar aanleiding van het insturen van uw formulier via het bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

De gegevens die wij bij door uw formulier verkrijgen, worden tot 5 jaar na uw bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Direct Marketing

ELSE NOLLET houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u klant bent of behoort tot het netwerk, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die ELSE NOLLET rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die ELSE NOLLET inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar, resp. voor leden en klanten.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@cultuurtransformatie.com. In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante informatie ontvangen.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gebruikt ELSE NOLLET de betrokken gegevens voor profilering en direct marketing ( zie hierboven). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die ELSE NOLLET van u als klant verkrijgt om een CTT assessment operationeel te maken binnen het kader van een klanten-overeenkomst, worden doorgegeven aan Barrett Values Centre.

Hier geldt de samenwerkings-verwerkers-overeenkomst met Barrett Values Centre, dit geldt enkel voor de verwerking van de gegevens voor een CTT-assessment aangevraagd voor u als klant. Deze persoonlijke gegevens worden verwerkt tot individuele en collectieve CTT rapporten.

Na het einde van de klantenovereenkomst zullen deze CTT rapporten nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist. Bij het afleveren van de CTT rapporten aan de klant worden de betrokken pesoonlijke gegevens gewist.

Prospectie

ELSE NOLLET houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website of via sociale media, of personen die op een andere manier in contact komen met ELSE NOLLET te prospecteren..  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@cultuurtransformatie.com. Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die ELSE NOLLET uitvoert. Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens va nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via ELSE NOLLET ontvangen.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door ELSE NOLLET werden verzameld;
 • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door ELSE NOLLET worden verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, ELSE NOLLET deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ELSE NOLLET zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door ELSE NOLLET berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

ELSE NOLLET stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal ELSE NOLLET u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact(at)apd-gba.be).

 

 

Comments are closed.